PIDARTA “LINGKUNGAN”

PIDARTA LINGKUNGAN

Semeton idadane sareng sami sane prasida rauh ring genah puniki.

Titian merasa gargita pisan, duaning ratu ida dane prasida kacunduk, tur samian kapica karahuan ,seger oger.

Ring tepengan sekadi mangkin ,titian jaga ngaturang ring ajeng pamiarsa sareng sami ngeninin indik lingkungan, yening aturang titiang ring sastra bali inggih punika palemahan wiadin lingkungan palemahan pinaka salah sinunggil pahan ring tri hita karana, tetiga sane prasida ngranayang iraga rena. Titiang nenten panjang atur indik tri hita karana ,nanging pabaosan ring patemon titiang sareng iratu sareng sami ring galahe puniki cutetang titiang jaga ngaturang indik sampah.

Sampah ,luwu, mis wiadin barang sane sampun nenten dados kaanggen malih, wiadin sane sampun tan maguna malih. Umpaminipun bungkus rook, bungkus jaja, miwah sane lenlenan.

Ratu ida dane sareng sami.

Sampah wiadin luwu pinika wenten duang soroh, inggih punika;

  1. Luwu organik ,inggih punika luwu sakeng entik-entikan sane marupa don-donan ,carang kayu, wohwohan. Tain buron sekadi kambing, sampi miwah sane lianan, nika ngranjing ring luwu organik. Luwu organik punika, yening jagi kaolah malih , nika dados lemek wiadin pupuk ring raos mangkine.
  2. Luwu anorganik, inggih punika luwu sane sakeng tan entik-entikan. Minakadi belahan kaca, belahan pucung lan keramik, barang sakeng besi, plastic, miwah akeh sane tiosan. Ring pahan puniki taler ngranjing sampah radioakti.

 

Pamiarsa sareng sami.

Indayang mangkin uratiang ring palemahan duene soang soang. Ring genah makarya wiadin kantor, ring umah jero puri griya soang-soang.  Ring margi ring angkutan umum, miwah ring genah sane tiosan. Ring pura manawi. Akeh kantunwenten sampah/luwu mabrarakan, ngardi palemahane nenten asri. Yening luwu ring margine punika yening sampunngempetin jlinjing, nika makardi toyan sabehe meluab ke margine, ngantos ka paumahan, napi malih yening sabehe ageng. Ngiring macecingak malih, luwu ring tukade, ring danu, ring pasisi wiadin pasih ,ring genah-genah siosan ring pasar umpaminipun.

Asapunapi kewentenanne ?

Indik luwu wiadinsampah puniki sobyahang titiang ring ajeng sametonsareng sami, tuah ngentenin komanten. Mapan sareng sami sampun uning.

Sane dahat patut kauratiang mangkin, sapunapiang sampah wiadin luwune punika? Sampunang dumun indik luwu sane wenten ring tukad, ring danu, ring margi.ngiring luwu sane wenten ring kantor, jero, umah, puri, griya soang-soang sane becikang dumun. Luwu ring paon, pawaregan, perantenan.

Luwu sane marupa gluang (kertas), plastik, luwu plalian alit-alit duwene, luwu pecah belah sekadi meka, pucung, keramik,wiadin barang siosan. Nika iringang titiang ratu ida dane mangda uratian, mangda kawikanin. Riantukan luwu sane wenten ring paumahan punika sane pinih akeh.

Niki tunasang titiang ring sameton sareng sami, mangda sampah wiadin luwu ring paumahan soang-soang prasida katitenin mangdane palemahan wiadin lingkungan duene tetep asri lan lestari.yening paumahan soang-soang sampun prasida asri, pastika lingkungan wiadin bebanjarane taler asri tur lestari.

Ratu, ida dane sareng sami, pamekasne aturang titiang ngiring sareng sami uratian ring sampah wiadin luwu puniki, mangdane palemahane prasida asri tur lestari.

Titiang nenten panjang atur malih. Iratu ida dane sareng sami sampun ngawikanin. Titiang wantah mapinget komenten, sira ugi wenten sane lali.

Inggih ratu ida dane para pamiarsa lan pemilet sinamian.

Wantah asapunika titiang prasida matur ring ajeng pamiarsa. Dumogi napi sane aturang titiang wenten pikenoh ipun. Ampurayang indik basa basita paribasa, sor singgih basan titiang nenten manut ring sajeroning manah.

Puputang titiang antuk parama santhi


Sumber: https://tutubruk.com/